• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

3 sự điều chỉnh về chính sách BHYT sau khi bỏ sổ hộ khẩu

23/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi hàng loạt các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu. Trong đó, Nghị định 104 cũng có 03 sự điều chỉnh về chính sách BHYT sau khi bỏ sổ hộ khẩu.


1. Sửa quy định về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Trước đó, Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) đã sửa đổi thuật ngữ về hộ gia đình tham gia BHYT trong Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và xác định họ là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

NhưngĐiều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật BHYT hiện hànhvẫn quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Để đảm bảo tính thống nhất với quy định mới, Nghị định 104/2022/NĐ-CP đã sửa đổi nội dung về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

1. Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023 - thời điểm Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực, đối tượng tham gia BHYT sẽ được hướng dẫn thống nhất là những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú.